WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „EWA” na podstawie

  • 24 pkt. 8 Statutu zwołuje Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków na dzień

30 marca 2023 roku :

I termin godz. 17.00 – liczba członków określona w § 16 ust. 3 tj. co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych członków,

II termin godz. 17.15 w tym samym dniu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

 

Walne Zebranie Członków odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Pocztowej 15/18 w Goleniowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

5. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

9. Przedstawienie projektu budżetu na 2023 rok.

10. Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.

11. Podjęcie uchwał.

12. Zamknięcie walnego zebrania.

 

.

 

Goleniów dnia 15.03.2023