Stowarzyszenie

O nas

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym "Ewa" powstało we wrześniu 2000 roku, aby służyć wsparciem psychicznym i pomocą, kobietom dotkniętym chorobą nowotworową piersi i innych narządów.

Naszym wspólnym celem jest dostarczanie osobom chorym na raka emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Jednym z istotnych zadań stowarzyszenia jest także upowszechnianie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych oraz popularyzacja zasad promocji zdrowia. Zaznajamiamy więc mieszkańców gminy z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji. Współorganizujemy Białe Niedziele w szpitalu i lokalnych placówkach służby zdrowia, prowadzimy prelekcje w szkołach ponadpodstawowych oraz sołectwach.

Stowarzyszenie zatrudnia psychologa, dietetyka oraz fizjoterapeutę. Na życzenie członkiń organizuje również spotkania z radcą prawnym.

Stowarzyszenie zrzesza w chwili obecnej ponad 60 kobiet.

Nasze działania:

  • rehabilitacja ruchowa, usprawniająca,
  • masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, drenaż limfatyczny BOA, nauka automasażu,
  • podniesienie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia w basenie, 
  • profesjonalna pomoc psychologiczna - grupowa terapia dla członkiń, osób chorych i ich rodzin,
  • spotkania z dietetykiem - odżywianie osób chorych onkologicznie,
  • spotkania z radcą prawnym- porady prawne, prawo w życiu codziennym,
  • spotkania integracyjne, spotkania kulturalno-rozrywkowe, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne, wycieczki,
  • współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, stowarzyszeniami oraz sołectwami Gminy Goleniów - prelekcje z fantomem, nauka samobadania piersi, upowszechnianie wiedzy o profilaktyce chorób nowotworowych,
  • współpraca ze Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii oraz innymi placówkami leczącymi choroby nowotworowe - rozpowszechnianie wiedzy o działalności stowarzyszenia, udział w Białych Niedzielach oraz kolportaż ulotek na temat profilaktyki i samobadania piersi.

Stowarzyszenie Ewa

Stowarzyszenie jest niedochodową organizacją pozarządową o osobowości prawnej z siedzibą w Goleniowie, ul. Pocztowa 15/18.  Jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym chorobą raka piersi i innych narządów.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użyteczną w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, nauki, edukacji, oświaty oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nasze dane teleadresowe

Goleniowskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym " Ewa" ul. Pocztowa 15/18, (w „Misiowym Przedszkolu”) 72-100 Goleniów tel. 513 037 997, PeKaO S.A. nr konta: 38 1240 3839 1111 0000 4424 3933