WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKIŃ

                                     

                                                                                                                 

                                                                      ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „EWA” na podstawie

 • 24 pkt. 8 Statutu zwołuje Zwyczajne  Sprawozdawcze  Walne  Zebranie  Członków  na  dzień

18 kwietnia 2024 roku:

I termin godz. 17.00 – liczba członków określona w § 16 ust. 3 tj. co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych członków,

II termin godz. 17.15 w tym samym dniu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

Walne Zebranie Członków odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Pocztowej 15/18 w Goleniowie z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór przewodniczącego zebrania.
 • Ustalenie prawomocności obrad.
 • Wybór sekretarza zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji mandatowej i Komisji uchwał i wniosków.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
 • Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Przedstawienie projektu budżetu na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały w spawie zatwierdzeni sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawdzania Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia i przyjęciu tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski i dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania.
 • Zakończenie walnego zebrania członków.

Goleniów dnia 04.04.2024